Ankieta dla rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola.
Płeć:
Kobieta
Mężczyzna

Wiek:
Poniżej 18 roku życia
18-20
21-25
26-30
31-35
Powyżej 35 roku życia

Wykształcenie:
Podstawowe
Średnie
Wyższe

Liczba posiadanych dzieci:


Dziecko chodzi do przedszkola na obszarze:
Miasto
Wieś


Pytanie 1. Czy jesteś zadowolony(-a) z przedszkola, do którego uczęszcza Twoje dziecko?
Zaznacz proszę stopień zadowolenia:
Bardzo niezadowolony Bardzo zadowolony
1 2 3 4 5 6


Pytanie 2. Czy Twoje dziecko chętnie chodzi do przedszkola?
Tak
Nie
Jeśli nie, to jak myślisz, dlaczego?


Pytanie 3. Czy Twoim zdaniem przedszkole sprzyja rozwojowi dziecka?
Zaznacz proszę na skali:
W małym stopniu W znacznym stopniu
1 2 3 4 5 6

Jeśli w małym stopniu to, dlaczego?


Pytanie 4. Czy jesteś zadowolony(-a) z godzin pracy przedszkola?
Tak
Nie

Jeśli nie, to jakie zmiany proponujesz wprowadzić?
Przedszkole powinno być otwierane wcześniej niż obecnie;
Przedszkole powinno być czynne dłużej niż obecnie;
Przedszkole powinno pracować w weekendy;
inne propozycje


Pytanie 5. Czy jesteś zadowolony(-a) z oferty zajęć dodatkowych przedszkola?
Tak
Nie

Jeśli nie, to co chciałbyś(-łabyś) zmienić?


Pytanie 6. Czy Twoje dziecko miało trudności związane z adaptacją w przedszkolu?
Tak
Nie

Pytanie 7. Czy Twoim zdaniem przedszkole pomaga dzieciom rozpoczynającym naukę w adaptacji do nowej sytuacji?
Tak
Nie

Pytanie 8. Czy regularnie bierzesz udział w spotkaniach rodziców z wychowawcą?
Zaznacz proszę na skali:
Nigdy nie brałem(-łam) udziału Zawsze biorę udział
1 2 3 4 5 6

Jeśli nigdy to dlaczego?


Pytanie 9. Jak oceniasz swoje kontakty z wychowawcami?
Zaznacz proszę na skali:
Są bardzo słabe Są bardzo dobre
1 2 3 4 5 6

Jeśli zauważasz problemy w kontakcie z wychowawcami opisz je krótko.
Jak uważasz z czego one wynikają?


Pytanie 10. Jak oceniasz sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach dziecka?
Informacja o postępach jest rzetelna i wyczerpująca;
Dowiaduję się jedynie o niedociągnięciach w postępach dziecka;
Praktycznie nie jestem informowany(-a) o postępach mojego dziecka;
Inne spostrzeżenia


Pytanie 11. Jakie dostrzegasz pozytywne dla rodzica efekty współpracy przedszkola z rodzicami?
Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź:
Pogłębia wiedzę na temat rozwoju i potrzeb dziecka;
Dowiaduje się o zachowaniu dziecka;
Poznaje opinię o dziecku na tle grupy rówieśniczej;
Inne (jakie?)


Pytanie 12. Jakie zalety i wady ma przedszkole Twojego dziecka?
Wpisz proszę trzy zalety i trzy wady:
ZALETAWADA


Pytanie 13. Czy zauważyłeś(-łaś) pozytywne zachowania dziecka dzięki uczestnictwu w edukacji przedszkolnej:
Pozytywne zachowania, jakie?

Rozbudzenie zainteresowań, jakich?

Inne, jakie?


Pytanie 14. Co chciałbyś(-łabyś) zmienić w przedszkolu swojego dziecka?


Pytanie 15. Jeśli chcesz coś jeszcze dodać, zrób to proszę tutaj.


Pytanie 16. Czy strona internetowa na której wypełniasz niniejszą ankietę poszerzyła Twoją wiedzę odnośnie znaczenia edukacji przedszkolnej?
Zaznacz proszę na skali:
W małym stopniu W znacznym stopniu
1 2 3 4 5 6www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl