Celem głównym projektu jest tworzenie warunków do zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie do października 2011 roku świadomości społecznej w obszarze projektu (powiaty: zduńskowolski i sieradzki) na temat edukacyjnej roli przedszkola oraz konieczności zwiększenia oferty miejsc przedszkolnych.

Międzynarodowe badania naukowe udowodniły, że wczesna edukacja dzieci procentuje lepszymi wynikami w dalszej edukacji oraz rozwiązywaniem wielu problemów rozwojowych młodego człowieka. To właśnie w wieku przedszkolnym rozwija się większość wrodzonych predyspozycji szczególnie, gdy są intensywnie wspomagane przez wychowanie przedszkolne, które również pozwala na niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń czy wyrównywanie zaniedbań środowiskowych dziewczynek i chłopców w wieku przedszkolnym.

Mimo to, na terenie powiatów zduńskowolskiego i sieradzkiego wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej za 2008 rok wynosi zaledwie 44 proc., a na terenach wiejskich i miejsko wiejskich w/w obszaru, (co stanowi 87 proc. działania) wskaźnik jest prawie o połowę mniejszy niż zakładany w kryteriach strategicznych Poddziałania 9.1.1. i spada do 27 proc. (www.stat.gov.pl.). Szczególnie na terenach wiejskich przedszkole nie jest traktowane, jako etap edukacji, ale jako forma opieki nad dzieckiem.

Pojawiają się tu dwa problemy – mała dostępność miejsc w przedszkolach (niska podaż, która przez lata powodowana była niskim popytem na miejsca w przedszkolach dla dzieci w wieku 3-5 lat) oraz niska świadomość społeczna faktu, że rozwijające się w wieku przedszkolnym możliwości intelektualne człowieka wymagają wsparcia profesjonalnymi działaniami edukacyjnymi stymulującymi intelektualny i społeczny rozwój dziecka.

Konieczna jest zatem zmiana postrzegania przez społeczeństwo instytucji przedszkola, podniesienie świadomości rodziców nt. wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój społeczno-intelektualny dzieci. W celu zwiększenia podaży - wyposażenie rodziców oraz instytucje prowadzące działania w ramach edukacji przedszkolnej i zainteresowane tworzeniem takiej, w wiedzę dotyczącą tworzenia innych form edukacji przedszkolnej i poszerzania już istniejących.

Podniesienie świadomości całej społeczności lokalnej na temat korzyści płynących z edukacji przedszkolnej zwiększy skuteczność podejmowanych przez liczne instytucje (MEN, JST, POKL) działań zmierzających do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci.

Podjęcie stosownych działań upowszechniających edukację przedszkolną jest istotne szczególnie ze względu na toczącą się ogólnospołeczną dyskusję nt. przedszkoli, gdzie coraz wyraźniej zaznaczają się głosy negujące edukację przedszkolną i prezentujące ją, jako zamach na swobodę decyzji rodziców.

Mimo iż na obszarze projektu chłopcy w wieku 3-5 lat stanowią większość (52 proc.www.stat.gov.pl) stopień upowszechniania edukacji przedszkolnej jest w tej grupie w stosunku do dziewczynek niższy (45 proc. dziew. 43 proc. chłopcy). Istotnym jest uświadomienie korzyści płynących z edukacji przedszkolnej dla obu płci w celu zwiększenia udziału chłopców w zajęciach przedszkolnych i złamanie stereotypów powtarzanych szczególnie na terenach wiejskich na tym etapie rozwoju dzieci, że „chłopak zawsze da sobie radę”.

Z badań bezpośrednich - własnych przeprowadzonych w lipcu 2009 roku na grupie 100 rodziców pow. Sieradzki i zduńskowolski (50 proc. kobiet i mężczyzn) wynika, że stały kontakt z placówkami utrzymuje 75 proc. matek. To kobiety zwykle opiekują się dziećmi w wieku przedszkolnym nierzadko kosztem rozwoju zawodowego. Podejmowane działania muszą zmierzać do uwypuklenia tego zjawiska i mobilizacji ojców do współuczestniczenia w procesie edukacji i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym.

Kolejne działania zmierzające do stopowania rozpowszechniania stereotypów dotyczących przypisywaniu danej płci ról – m.in. społecznych powinno być skierowane do dzieci w wieku 3-5 lat, kiedy socjalizacja z podziałem na role męskie i kobiece ma duży wpływ na rozwój. Nierzadko opieka, która zastępuje edukację przedszkolną (dziadkowie, opiekunowie) utrwalają utarte stereotypy dotyczące płci.

Zasadnym jest uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci konieczności przeciwdziałania stereotypom dzielącym ze względu na płeć.

W celu realizacji założeń projektu podejmowane będą liczne zadania: szeroka kampania informacyjno-promocyjna w lokalnych mediach, strona internetowa, która prezentuje kompleksowe informacje na temat edukacji przedszkolnej w regionie, Objazdowe Przedszkole Pokazowe oraz seminaria, na których promowane będą różne formy edukacji przedszkolnej.


www.efs.gov.pl

Biuro projektu
Sieradz, Rynek 14, Ip.
wtorek-piątek: 8:00-16:00
sobota: 10:00-14:00


Copyright © 2010 - 2019 RCPEP, angelus.nasze.pl